Дейност

Корпоративно и търговско право
Вещно и Облигационно право
Семейно и наследствено право
Наказателно Право

.

Данъчно Право

.

Административно право
Tрудово право

.

Изпълнително производство

Корпоративно и търговско право, Застрахователно право

– регистрация на търговски дружества – изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата; подаване на заявления до Търговския регистър по електронен път;

– преобразуване и ликвидация на търговски дружества;

– търговски сделки и договори– изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;

– процесуално представителство пред съд в производства по несъстоятелност;

– процесуално представителство пред съд по търговски спорове;

– застрахователни казуси;

Вещно и Облигационно право

– изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;

– сделки с недвижими имоти – консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти, вкл. и за имоти, върху които има учредени ипотеки; консултации и съдействие при покупка на недвижим имот чрез отпускане на ипотечен кредит; обстойно проучване на имота; подготовка на документите по сделката; представителство пред нотариус;

– консултации относно тълкуването, изпълнението или неизпълнението на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;

– изготвяне на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;

– процесуално представителство пред съд по вещни искове;

– процесуално представителство пред съд по граждански дела;

Семейно и наследствено право

– изготвяне на брачни договори;


– процесуално представителство пред съд по бракоразводни дела – по взаимно съгласие и по исков ред;


– процесуално представителство пред съд при спорове за родителски права;


– процесуално представителство пред съд по дела за издръжка;


– консултации по наследствени казуси – приемане и отказ от наследство; делба на наследство; изготвяне на завещания;

Наказателно право

– защита на обвиняеми при повдигане на обвинение за извършено престъпление;


– защита на подсъдими за извършено престъпление;


– консултации и защита на свидетели по наказателни дела;


– защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;


– процесуално представителство пред съд по наказателни дела от частен характер

– за обида, клевета и др.;


– процесуално представителство пред съд по дела за екстрадиция и по Европейска заповед за арест;

Защита в производства по Закона за защита от домашното насилие

– консултации и защита на пострадали от домашно насилие;


– процесуално представителство пред съд по дела по Закона за защита от домашно насилие;

Защита в Производства по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

– съдействие при извършване на проверка по закона;


– защита по искания за отнемане на незаконно придобито имушество;

Данъчно Право

– данъчна защита пред НАП;


– обжалване на Данъчни ревизионни актове;


– процесуално представителство пред съд по данъчни дела;

Административно право

– представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред административни органи;


– обжалване на наказателни постановления;


– обжалване на административни актове;

Tрудово право

– консултации по трудовоправни въпроси;


– изготвяне на трудови договори;


– процесуално представителство пред съд по трудови дела;

Изпълнително производство

– консултации по изпълнителни дела;


– процесуално представителство пред съдебен изпълнител;

Съдебен процес и арбитраж

– процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела;


– процесуално представителство пред съд по наказателни от административен характер дела;


– заповедно производство;


– обезпечения на бъдещи искове, вкл. арест на кораби;


– арбитраж;

за Връзка с Нас